• IBI - Impost sobre béns immobles

  1. Vaig vendre la casa a principis d’any i el rebut surt a nom meu. Qui l’ha de pagar, jo o el nou propietari?

  2. Vaig vendre un immoble amb un contracte privat. Puc fer el canvi de titularitat?

  3. El rebut que estic pagant de l’impost sobre béns immobles només inclou el solar i, en canvi tinc, construïda una edificació. Com puc donar d’alta aquesta construcció?

  4. Per què s’ha incrementat tant el rebut de l’impost sobre béns immobles aquest any?

  5. Com sé que els valors cadastrals que m’han assignat són correctes?

  6. Vull sol·licitar una bonificació en l’IBI. On l’he de presentar?

 • 1. Vaig vendre la casa a principis d’any i el rebut surt a nom meu. Qui l’ha de pagar, jo o el nou propietari?

  L’IBI és un tribut que es merita el dia 1 de gener. Per tant, la persona que té la  titularitat de l’immoble en aquesta data és qui està obligat a pagar l’exercici corresponent. I el canvi de titularitat per al nou propietari no és efectiu fins a  l’exercici següent.


  2. Vaig vendre un immoble amb un contracte privat. Puc fer el canvi de titularitat?

  El Codi civil estableix determinats efectes per als contractes privats, de forma que adquireixen validesa a partir del moment que es presenten en un registre públic, davant un funcionari públic, o per la defunció de qualsevol de les parts (comprador o venedor).

  Per poder fer el canvi de titularitat, cal que les dues parts ratifiquin la transmissió davant BASE-Gestió d’Ingressos o davant el Centre de Gestió Cadastral. Serà a partir d’aquest moment que el canvi tindrà validesa.


  3. El rebut que estic pagant de l’impost sobre béns immobles només inclou el solar i, en canvi tinc, construïda una edificació. Com puc donar d’alta aquesta construcció?

  Per donar-la d’alta cal presentar la documentació corresponent a BASE-Gestió d’Ingressos.

  Vegeu la relació de tràmits sobre Alteracions físiques en immobles.


  4. Per què s’ha incrementat tant el rebut de l’impost sobre béns immobles aquest any?

  Els increments es poden produir per diversos motius:

  • Per una revisió cadastral que hagi comportat una actualització del valor cadastral.
  • Per l’increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos.
  • Per l’increment del tipus impositiu per part de l’ajuntament.
  • Per haver-se produït en l’immoble una alteració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que n’afecta el valor cadastral.
  • Perquè s’hagi produït una nova ponència de valors. Quan es produeix aquesta situació, la reducció legal té una modificació de 0,1 menys; de forma que l’increment de la base liquidable és superior que en els supòsits de municipis en què no s’hagi revisat.

  5. Com sé que els valors cadastrals que m’han assignat són correctes?

  El valor cadastral és la suma del valor del sòl —que ve determinat per diferents paràmetres: qualificació urbanística dels terrenys, superfície, etc.— i el valor de la construcció —que té en compte els metres quadrats construïts, l’antiguitat de la construcció, els serveis, etc. Tots aquests elements combinats, amb diferents coeficients correctors, configuren el valor cadastral.

  Cadascun d’aquests factors obeeix a una normativa concreta, que és competència exclusiva de la Gerència Territorial del Cadastre (Ministeri d’Hisenda).

  En tot cas, el valor cadastral mai pot superar el valor de mercat de l’immoble. Actualment se’ls aplica un coeficient corrector del 0,5, que fa que el valor cadastral sigui el 50% del valor de mercat de l’immoble.

  Davant de qualsevol disconformitat amb el valor cadastral, s’ha de presentar recurs davant la Gerència del Cadastre.


  6. Vull sol·licitar una bonificació en l’IBI. On l’he de presentar?

  S’ha de presentar a BASE-Gestió d’Ingressos, amb la documentació que s’indica a tràmits.


  Pujar