IBI - Impost sobre béns immobles

Què és l'IBI?

L’impost sobre béns immobles (IBI) és l’impost que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana, rústica o de característiques especials.

La naturalesa d’un immoble, la determina la catalogació del sòl que atorgui la Direcció General del Cadastre o, en el cas dels de característiques especials, per les seves condicions tècniques.

Tant el valor dels béns immobles, com la seva naturalesa i usos, vénen determinats per les normes cadastrals corresponents.

Qui l’ha de pagar?

L’impost de béns immobles l’ha de pagar el subjecte passiu.

Segons l’article 63 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, són  subjectes passius de l’IBI les persones naturals i jurídiques, i les entitats previstes en l’article 35.4 de la Llei general tributària, que tinguin la titularitat sobre un dret que sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

L’article 35.4 de la Llei general tributària determina, com a entitats, els grups de persones que, malgrat tenir interessos en comú, i ser titulars de drets, en la situació jurídica en què es troben no tenen personalitat jurídica per si mateixes. Dintre d’aquest grup, s’hi inclouen les herències jacents, les comunitats de béns i aquelles entitats que, tot i que no tenen personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.

Si hi ha diferents titulars amb drets sobre un immoble, s’estableix que, en primer lloc, són subjectes passius els titulars de concessions administratives, en segon lloc, els titulars de drets de superfície, els titulars de drets reals d’usdefruit i, en darrer lloc, els titulars de drets de propietat. L’existència d’un dret anterior exclou que titulars amb drets posteriors puguin ser subjectes passius de l’IBI. D’aquesta forma, si coincideix un dret d’usdefruit i un de propietat, el subjecte passiu és l’usufructuari.

En el cas de transmissió, el nou titular ha de pagar l’IBI a partir de l’any següent a la data d’adquisició.

Cal tenir en compte que els deutes pendents per aquest impost poden ser exigits al nou propietari. Per això, abans d’adquirir un immoble és aconsellable demanar informació sobre possibles deutes per IBI. En l’actualitat, els notaris estan obligats a demanar aquesta informació i l’han de posar en coneixement dels compradors.

Els fedataris públics (notaris o registradors), en el seu deure de col•laboració, han de comunicar les modificacions de titularitat dels béns immobles. Un cop BASE- Gestió d’Ingressos tingui coneixement d’aquest canvi, modificarà la titularitat del padró de l’IBI.

Quan s'ha de pagar?

Cada ajuntament determina en les ordenances fiscals les dates del pagament. Finalitzat el període de pagament en voluntària, el deute serà exigit en via executiva, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol•licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de l’IBI

L'impost sobre béns immobles està regulat per:

  • El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 60 a 77);
  • Les ordenances fiscals dels ajuntaments, on es poden fixar els tipus impositius i les bonificacions aplicables (amb els límits marcats per la llei) i la resta d’aspectes substantius i formals per la seva gestió i recaptació.

El valor cadastral i la base imposable del tribut es determina a partir del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.