Servei d'Assessoria jurídica i representació legal

Comprèn l’assessorament legal als municipis delegants, la determinació i control de la correcta aplicació de la normativa jurídica general en les actuacions i procediments que es realitzin en el compliment de les funcions encomanades a BASE-Gestió d’Ingressos, així com la gestió i resolució dels recursos i reclamacions interposats contra actes de BASE-Gestió d’Ingressos en l’exercici de les competències delegades pels ajuntaments en matèria de gestió i recaptació d’ingressos.