Servei de Facturació i liquidació

Comprèn la realització de les tasques conduents a la generació de drets econòmics (ingressos de dret públic) a favor de les entitats locals que han delegat funcions de gestió o recaptació en la Diputació de Tarragona.