Servei de Finançament

BASE-Gestió d’Ingressos ha creat una línia de bestretes per facilitar el finançament dels municipis delegants: Bestretes ordinàries que es transfereixen mensualment atenent al càlcul dels ingressos de l’exercici anterior de padrons en voluntària. Bestretes extraordinàries, d’acord amb els criteris establerts pel Consell Rector.