Servei de Gestió Tributària

Comprèn les tasques relatives al manteniment dels padrons, la qual inclou el reconeixement d’exempcions, de bonificacions i l’aplicació del tipus de gravamen i de reduccions per al càlcul del deute tributari.