Servei de Recaptació

Recaptació voluntària

Comprèn el cobrament dels drets liquidats directament per BASE-Gestió d’Ingressos o pels ens delegants per qualsevol dels mitjans admesos (domiciliacions, oficines, bancs, transferències, TPV i Internet).

Recaptació executiva

Comprèn l’exercici de les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris i altres ingressos de dret públic en període executiu, mitjançant el compliment espontani de l’obligat tributari o, en el seu defecte, mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.