Administració electrònica

Què és l'Administració electrònica?

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública que fa servir les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar la seva activitat, especialment en tres fronts: en les relacions amb els ciutadans, en la seva activitat interna i en les relacions amb altres administracions.

La Llei 11/2007, de 23 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, també coneguda com la Llei d'Administració electrònica o la LAECSP, crea el marc normatiu general necessari per al desenvolupament de l’Administració electrònica.

Els principis de l’Administració electrònica

L’Administració electrònica s’inspira en els principis següents:

 • Multicanalitat: promoure els serveis que s’ofereixen mitjançant tots els canals disponibles per a la ciutadania.
 • Publicitat i transparència administrativa: fer més eficient la informació sobre les actuacions administratives.
 • Accessibilitat: garantir que la ciutadania pugui accedir als serveis i a la informació per mitjans telemàtics.
 • Cooperació entre administracions públiques: permetre la interoperabilitat i prestar els serveis de forma conjunta a la ciutadania. Reconèixer mútuament els documents electrònics i els sistemes d’identificació i autentificació.
 • Seguretat: requerir que els serveis electrònics tinguin com a mínim el mateix nivell que els que no es presten per aquests mitjans. La seguretat ha de permetre incrementar les transaccions electròniques amb sectors especialment sensibles (professionals, empreses).
 • Proporcionalitat:  requerir només les garanties i les mesures de seguretat adequades al tràmit. No es demanarà més informació a la ciutadania de l’estrictament necessària.
 • Responsabilitat i qualitat: respecte al que ofereixen les administracions públiques a través dels mitjans telemàtics. Això pot comportar un replantejament de les polítiques de comunicació i d’informació municipals.
 • Neutralitat tecnològica: avançar en l’ús d’estàndards oberts o estàndards d’ús generalitzat per als ciutadans, i evitar la dependència d’eines de relació amb el ciutadà del programari amb cost de llicència.

Els beneficis de l’Administració electrònica


L’Administració electrònica aporta beneficis importants, tant per a la ciutadania com per a la mateixa Administració.

Per a la ciutadania:

 • Accessibilitat als serveis públics les 24 hores, els set dies de la setmana.
 • Simplicitat i agilitat en les tramitacions amb l’Administració.
 • Eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l’Administració.

Per a les administracions:

 • Millora del servei i, per tant, de la imatge de l’Administració.
 • Millora de l’eficiència interna de l’organisme.
 • Integració dels diferents canals de prestació dels serveis.
 • Foment de l’ús generalitzat de les noves tecnologies.