Models d'ordenances

En aquesta pàgina, hi trobareu diferents models d’ordenances fiscals elaborats per BASE.

Ordenança Document
Publicació dels models tipus al BOPT  
Ord. Fiscal número 1 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (2022)  
Ord. Fiscal número 2 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (2022)  
Ord. Fiscal número 3 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (2022)  
Ord. Fiscal número 4 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2022)  
Ord. Fiscal número 5 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS (2022)   
 5A   5D
Ord. Fiscal número 6 - Reguladora de CONTRIBUCIONS ESPECIALS (2022)  
Ord. Fiscal número 7 - Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament (2022)