Base On-line

Atenció ciutadana

Gestió i recaptació voluntària

Què és la recaptació tributària?

La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives per cobrar els deutes tributaris, i es pot realitzar en període voluntari, amb el pagament en els terminis previstos en l’article 62 (voluntària) de la Llei 58/2003, general tributària, o en període executiu, amb el pagament o través del procediment administratiu de constrenyiment.

La recaptació tributària està regulada per la Llei 58/2003, general tributària,  de 17 de desembre, i pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret legislatiu 939/2005, de 29 de juliol.

Quina diferència hi ha entre un rebut, una liquidació i una autoliquidació?

  • Un rebut està relacionat amb un pagament corresponent a un padró periòdic, de caràcter col·lectiu. Els rebuts no es notifiquen individualment, sinó a través d’edictes de cobrament col·lectiu inserits en el Butlletí Oficial de la Província.
  • Una liquidació tributària és un pagament fora d’un padró periòdic, de caràcter col•lectiu, que es notifica de forma individual.
  • Una autoliquidació és una declaració d’un pagament reconegut per una ordenança fiscal, davant l’ajuntament o BASE-Gestió d’Ingressos. L’autoliquidació sempre té caràcter de liquidació provisional fins que l’Administració dicta la liquidació definitiva corresponent.

Quins terminis hi ha per pagar en voluntària?

Els terminis per pagar en voluntària depenen de si el deute s’exigeix per mitjà de rebuts, liquidacions o autoliquidacions.

  • Rebuts: s’ha de fer en el termini de dos mesos; si bé, en tractar-se d’un pagament que respon a un padró periòdic de caràcter col·lectiu, el termini queda pendent del que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.
  • Liquidació: el termini de pagament queda establert en l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
    • Si la notificació de la liquidació es fa entre el dia 1 i el 15, el termini de pagament és entre el dia en què s’ha fet la notificació i el dia 20 del mes posterior i, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil següent. 
    • Si la notificació de la liquidació es fa entre el dia 16 i l’últim del mes, el termini de pagament és entre el dia en què s’ha fet la notificació i el dia 5 del segon mes posterior i, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil següent.
  • Autoliquidacions: el termini de pagament de les autoliquidacions està limitat al seu pagament immediat.

Què passa si no es paga en termini voluntari?

Un cop finalitzat el període de pagament voluntari --l’endemà mateix--, ja s’haurà de pagar el recàrrec reduït del 5%.

Si s’ha domiciliat el pagament, s’ha de rebre algun document per pagar?

Si s’ha domiciliat el pagament, tan sols es rebrà el càrrec corresponent en el compte. L’entitat financera s’encarregarà de lliurar el document acreditatiu del pagament.

Si no s’ha domiciliat el pagament, què s’ha de fer?

BASE-Gestió d’Ingressos envia un document per recordar el pagament, amb el qual es pot dur a terme en qualsevol de les entitats financeres que s’hi especifiquen, ja sigui en efectiu o mitjançant càrrec en el compte.

Si no es rep aquest document, cal adreçar-se a qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos i sol•licitar-ne una còpia per fer el pagament.

Com es pot saber l’import que s’ha de pagar?

L’import que s’ha de pagar es pot comprovar a partir dels tipus i tarifes que hagi publicat l’ajuntament en el BOP abans del 31 de desembre de l’any anterior. D’aquesta manera, segons la tipologia del fet imposable pel qual es tributa, es pot determinar la quota íntegra que és d’aplicació.

En impostos com l’IBI, s’han de tenir en compte els increments dels valors cadastrals que es publiquen en el BOE amb la Llei de pressupostos de l’Estat per a tots els immobles estatals.

Si no s’està conforme amb el deute que es reclama, què es pot fer?

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que si no s’està conforme amb les dades del rebut o amb el procediment de recaptació en voluntària, es pot presentar un recurs de reposició contra els actes derivats dels tributs. Un cop adoptada la resolució corresponent, es notificarà a la persona interessada.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que la interposició del recurs no paralitza el procediment de recaptació. Per tant, si no s’aporta la garantia corresponent o es satisfà el deute, s’actuarà per via executiva i, si el recurs es desestima, contra el patrimoni de la persona interessada.

Es pot ajornar i fraccionar el pagament d’un deute en voluntària?

Els deutes tributaris que estiguin en període voluntari es poden ajornar o fraccionar, amb la sol·licitud prèvia de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts.

Tanmateix, cal tenir en compte que els deutes ajornats o fraccionats s’han de garantir. Si la totalitat del deute ajornat o fraccionat es garanteix amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora serà l’interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.

Les sol·licituds en període voluntari es poden presentar fins al mateix dia en què finalitza el període de pagament en voluntària, però l’ajornament o fraccionament no s’entendrà concedit fins al moment en què s’aporti la garantia corresponent.

FAQs - Preguntes freqüents

1. Puc ajornar el pagament d’un deute en voluntària o pagar-lo a terminis?

2. Tots els anys rebo un document per anar pagar i aquest any no n’he rebut cap. He d’esperar-me a rebre’l?

3. He rebut la notificació d’una liquidació i no acabo d’entendre fins quan la puc pagar?

4. Necessito un certificat de pagament i no sóc el titular del rebut. Me’l poden facilitar?

5. Què he de fer per sol·licitar la devolució d’un rebut si no en sóc titular?

6. Puc sol·licitar que em notifiquin els tributs a una adreça diferent de la que és el meu domicili habitual?

7. Quina informació ha de contenir el rebut que m’han lliurat?

8. Puc pagar rebuts a nom d’un tercer?

1. Puc ajornar el pagament d’un deute en voluntària o pagar-lo a terminis?

Si el deute està en període de pagament voluntari, es pot ajornar o fraccionar en qualsevol moment abans de finalitzar aquest període.

La sol·licitud d’ajornament o fraccionament d’un deute es pot presentar en qualsevol de les oficines de BASE.

Consulteu el tràmit Ajornar o fraccionar el pagament d’un deute en voluntària.


2. Tots els anys rebo un document per anar pagar i aquest any no n’he rebut cap. He d’esperar-me a rebre’l?

Els rebuts de cobrament periòdic, que són l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre béns immobles i algunes taxes d’alguns ajuntaments, es cobren generalment cada any en les mateixes dates.

L’Administració no té obligació de notificar aquests tributs amb correu certificat, ja que la comunicació dels termini de cobrament es pot fer de forma col•lectiva mitjançant publicació d’edictes en el BOP i en els taulers d’anuncis dels ajuntaments i de BASE.

Durant el període de pagament voluntari, el rebut es paga pel seu import principal i sense recàrrec.

Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, i abans de ser notificada la provisió de constrenyiment, es paga amb un recàrrec del 5%.

Ara bé, BASE-Gestió d’Ingressos, per facilitar la tasca de pagament, envia als domicilis dels contribuents uns documents que permeten anar a les entitats financeres indicades a fer els pagaments corresponents.

El fet de no rebre aquest document no allibera els subjectes passius d’efectuar els pagaments. En el cas indicat, cal que la persona s’adreci a qualsevol oficina de BASE-Gestió d’Ingressos i sol·liciti una còpia del document per fer el pagament.


3. He rebut la notificació d’una liquidació i no acabo d’entendre fins quan la puc pagar?

Els terminis per pagar les liquidacions estan establerts en l’article 62 de la Llei general tributària, i es comptabilitzen segons el dia en què es rep la carta certificada.

Si es rep entre el dia 1 i el dia 15 del mes, el termini de pagament és fins al dia 20 del mes següent. Si es rep entre el 16 i l’últim dia del mes, es té fins al dia 5 del segon mes.

Exemple: Si rebo la notificació el dia 8 de setembre; d’acord amb l’article 62, tinc temps fins al dia 20 d’octubre. Si rebo la notificació el dia 23 de setembre, el termini de pagament finalitza el dia 5 de novembre.


4. Necessito un certificat de pagament i no sóc el titular del rebut. Me’l poden facilitar?

La Llei orgànica de protecció de dades limita molt la possibilitat de concedir dades relacionades amb un tercer. Si presenteu una autorització expressa del titular del rebut, el DNI del compareixent i del titular i, en cas de societats, una còpia dels poders del sol•licitant, us facilitaran el certificat de pagament esmentat.


5. Què he de fer per sol·licitar la devolució d’un rebut si no en sóc titular?

Per fer una devolució d’un rebut a algú que no n’és el titular, cal que el titular del rebut n’autoritzi de manera expressa la devolució a favor de qui compareix i la sol·licita, i que hi faci constar un compte.

També cal que presenti fotocòpia del DNI del titular i del compareixent, així com l’original dels rebuts pagats, a més de la documentació que s’especifica en l'imprès de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.


6. Puc sol·licitar que em notifiquin els tributs a una adreça diferent de la que és el meu domicili habitual?

Sí, sempre que els tràmits corresponguin a comunicacions d’avisos de pagament en voluntària. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les posteriors comunicacions corresponents a tràmits de notificació es lliuraran en el domicili que s’hagi declarat com a domicili fiscal, fins que no se’n sol·liciti la modificació tal com estableix la Llei general tributària.


7. Quina informació ha de contenir el rebut que m’han lliurat?

La Llei general tributària estableix que la informació de les liquidacions i dels rebuts que es lliurin als subjectes passius han de contenir les dades que l’identifiquin, les dades que permetin identificar el fet imposable pel qual tributa, a més dels tipus impositius o tarifes aplicables i la quota tributària resultant.

A més, aquestes liquidacions o rebuts poden indicar l’existència de possibles bonificacions en els casos que els en corresponguin.


8. Puc pagar rebuts a nom d’un tercer?

Qualsevol persona pot pagar rebuts a nom d’un tercer. Ara bé, abans de fer-ho, ha de saber que pel fet de pagar-los no comporta que adquireixi els drets que té el subjecte passiu; és a dir, que qui pagui el rebut a nom d’un tercer tan sols té els drets exclusius que li atorga la normativa legal.


Pujar