Base On-line

BASE

Presentació

Presentació

BASE-Gestió d'Ingressos és l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

Els serveis bàsics que s’ofereixen són:

  • La gestió, liquidació, recaptació, inspecció i comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i resta d'ingressos de dret públic i privat.
  • La Informació, assistència, orientació, assessorament i finançament a les Administracions Públiques gestionades.
  • L'elaboració i manteniment dels sistemes d’informació que permeten la prestació dels serveis.
  • La realització de les activitats connexes o complementàries que siguin necessàries per millorar l’eficàcia en la seva actuació.

BASE-Gestió d'Ingressos, a més de ser un organisme autofinançat,  actua sota els principis d'eficàcia, d'innovació tecnològica i d'eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix.  

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern de BASE són el Consell Rector, el president i el vicepresident. La composició, les atribucions i el règim jurídic són els que contenen els Estatuts de BASE.

Membres del Consell Rector de BASE

President: Sr. Oscar Sánchez Ibarra

Vicepresident primer: Sr. Fran Morancho López

Vicepresident segon: Sr. Joan Sans Freixas

Vocals:

Sr. Enric Adell I Moragrega
Sr. Eduard Rovira I Gual
Sr. Ricard Gili I Ferré
Sra. Sílvia Puerto I Lleixà
Sr. Carles Brull I Fornt
Sr. Valeriano Pino Lara
Sr. Marc Rovira Miró
Sr. Enric Garcia Carmona
Sr. Jaume Casañas Carballido
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Mara Mercè Martorell Comas
Sra. Ana Belén Rodríguez RosSecretari: Sr. Josep M. Sabaté Vidal
Interventor: Sr. Tomàs Carbonell Vila
Tresorera: Sra. M. Cèlia Argilés Andrés
Cap de l'Organisme Antònom: Sr. Manel Jardí Boquera

Normativa

Carta de Serveis

Models d'ordenances

Models d'ordenances fiscals elaborats per BASE.

Ordenança
Publicació dels models tipus al BOPT
Ord. Fiscal número 1 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (2023)
Ord. Fiscal número 2 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (2023)
Ord. Fiscal número 3 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (2023)
Ord. Fiscal número 4 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2023)
Ord. Fiscal número 5 - Reguladora de l'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS (2023) - 5A/5D
Ord. Fiscal número 6 - Reguladora de CONTRIBUCIONS ESPECIALS (2023)
Ord. Fiscal número 7 - Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament (2023)

Certificats i Premis

Certificat ISO 9001

La direcció de BASE, conscient que els serveis que presta l’organització són necessaris per a la societat, considera prioritari garantir-ne el desenvolupament amb la major qualitat, eficàcia i eficiència.

Amb aquest objectiu s’ha dissenyat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat certificat amb la norma ISO 9001 des de l'any 2007 fins al 2018.

Consulteu el Certificat ISO 9001

Premis CATCERT de Signatura Electrònica

Premi corresponent a la Millor iniciativa d'ús de la signatura electrònica en les relacions entre les Administracions Públiques a l'organisme autònom de l'Exma. Diputació de Tarragona BASE-Gestió d'Ingressos, per l'aplicació e-GIM, el sistema gestor de les sancions per infraccions de trànsit.

Per a més informació, consulteu la Memòria d'activitats 2006 del Consorci AOC.

EFQM 500+

Reconeixement europeu que acredita la qualitat en els sistemes de gestió atorgat per l’European Foundation for Quality Management.