Base On-line

Atenció ciutadana

Inspecció i comprovació

Inspecció i comprovació

El Departament d’Inspecció i Comprovació de BASE-Gestió d'Ingressos realitza, entre d’altres, actuacions d'inspecció i comprovació en l'àmbit de diversos tributs (impost sobre activitats econòmiques, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per llicència urbanística o la taxa per ocupació del domini públic local (taxa 1,5), per citar-ne alguns), que inclouen els acords d'inici, la confecció de diligències, l'emissió d'informes, la formalització d'actes, el dictat de resolucions i la resolució de recursos.

Aquestes actuacions es fan d'acord amb els criteris que estableix el Pla anual de control tributari.

Al mateix temps, BASE-Gestió d'Ingressos també instrueix i resol els expedients sancionadors derivats de les infraccions en l'àmbit tributari; tant els derivats d'actuacions inspectores com els originats per via de gestió tributària (comprovacions de les declaracions pels òrgans de gestió) o recaptatòria (desatenció de les sol·licituds d'informació o manca de compliment de les diligències d'embargament de sous i salaris, per exemple).