Base On-line

Atenció ciutadana

Terminis de resolució de procediments

Terminis de resolució de procediments

Informació aprovada pel Consell Rector de data 08/10/2019

PROCEDIMENT TERMINI DE RESOLUCIÓ SENTIT DEL SILENCI ÒRGAN COMPETENT
1.- De nul·litat (article 217.6è LGT) 1 any Desestimatori Consell Rector (article 7.11è Estatuts)
2.- Rectificació d’errors (article 220.2n LGT) 6 mesos Desestimatori President (article 11 Estatuts)
3.- Sol·licitud de beneficis fiscals (article 136.4t RGIT) 6 mesos Desestimatori President (article 11 Estatuts)
4.- Sol·licitud fraccionaments i ajornaments (article 52.6è RGR) 6 mesos Desestimatori Tresorer (article 15.3r Reglament)
5.- Devolució d'ingressos indeguts (articles 220.2n i 221.1r in fine LGT) 6 mesos Desestimatori Tresorer (article 15.3r Reglament)
6.- Recurs de reposició (article 14.2n.l TRLHL) 1 mes Desestimatori Aquell qui hagi dictat l'acte objecte del recurs
7.- Recurs extraordinari de revisió (article 126.3r de la LPACAP) 3 mesos Desestimatori Aquell qui hagi dictat l'acte objecte del recurs
8.- Sol·licitud de compensació (article 56.7è RGR) 6 mesos Desestimatori Tresorer (article 15.3r Reglament)
9.- Rectificació d'autoliquidacions (article 128.4t RGIT) 6 mesos Desestimatori President (article 11 Estatuts)
10.- Sol·licitud de compte corrent tributari (article 140.3r RGIT) 3 mesos Desestimatori President (article 11 Estatuts)
11.- Terceries de domini i millor dret (article 120.2n RGR) 6 mesos Desestimatori President (article 11 Estatuts)
12.- Sol·licitud pagament en espècie (article 40.4t RGR) 6 mesos Desestimatori President <10% Recursos ordinaris
President (article 11 Estatuts)
13.- Sol·licitud de declaració de responsabilitat patrimonial (article 91.3 LPACAP) 6 mesos Desestimatori President <10% Recursos ordinaris
Consell Rector > 10% Recursos ordinaris
14.- Recurs de reposició (articles 52 LBRL i 124.2 LPACAP) 1 mes Desestimatori Aquell qui hagi dictat l'acte objecte del recurs
15.- Sol·licitud de suspensió via recurs (article 104.1 LGT) 6 mesos Desestimatori Aquell qui hagi dictat l'acte objecte del recurs
16.- Resolució contractual (article 212.8 LCSP) 8 mesos Caducitat de l'expedient --