Base On-line

Atenció ciutadana

Multes i sancions

Multes i sancions

Municipis que tenen delegada la gestió de les denuncies de trànsit a la Diputació de Tarragona

Alcanar, Alcover, L’Aldea, Altafulla, Amposta, L’Arboç, Batea, Calafell, Camarles, Cambrils, La Canonja, Constantí, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Deltebre, L’Espluga de Francolí, Falset, Flix, Gandesa, Montblanc, Montbrió del Camp, Mont-roig, Móra d’Ebre, Els Pallaresos, El Perelló, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornès, Prades, Riudoms, Roda de Bera, Roquetes, Salou, Santa Bàrbara, La Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Coloma de Queralt, Santa Oliva, La Sénia, La Selva del Camp, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Ulldecona, El Vendrell, Vandellòs-Hospitalet, Vila-seca, Vilallonga del Camp i Vinyols i els Arcs.

Gravetat infraccions de trànsit

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus, segons es detalla a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre.

Import de les sancions

 • Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins 100 €.
 • Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 200 € (excepte les del quadre de velocitats). 
 • Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 500 € (excepte les del quadre velocitats, les multes per no identificar conductors que seran el doble en infraccions origen lleus, o del triple en infraccions origen greus o molt greus, i les de portar instal·lat inhibidors de radar que seran de 6.000 €).

  Serà sancionat amb multa de 1.000 € els següents casos:
  • Conduir amb presencia en l’organisme de drogues.
  • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a l’establerta reglamentàriament quan el conductor hagi estat sancionat en l’any immediatament anterior per excedir la taxa d’alcohol permesa, així com el que circula amb una taxa que superi el doble de la permesa.
  • Incomplir els conductors de vehicles i altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de trànsit o hagin comés una infracció, de sotmetre’s a les proves per la detecció d’alcohol o de la presencia de drogues en l’organisme.

Aquests imports estan unificats sigui qui sigui l'organisme que imposi la sanció o el lloc on es cometi la infracció.

Multes per no identificar el conductor responsable de la infracció

La LSV preveu els següents casos per identificar conductor:

El titular, persona física o jurídica, podrà identificar el conductor responsable de la infracció, però ara no hi ha l'obligació d'identificar el conductor quan la denúncia sigui d'estacionament, malgrat que es tracti d'una persona jurídica. Només serà obligatori per les persones jurídiques identificar el conductor responsable de la infracció quan la denúncia sigui de moviment.

Si en el cas d'estar obligat a identificar no ho fa, o en tots els casos que s'identifiqui de forma no veraç, l'import de la multa generada es calcula en relació a l'import de la multa d'origen:

 • Si la infracció és lleu, serà el doble de l'import de la multa original (si era una multa de 70 €, la multa generada per no identificar serà de 140 €) 
 • Si la infracció és greu o molt greu, serà el triple de l'import de la multa original (si era una multa de 200 €, la multa generada per no identificar serà de 600 € o si era de 500 €, la multa generada serà de 1.500€)

Responsabilitat

La persona responsable és l'autor del fet, però tenint en compte els següents casos:

 • La responsabilitat del no us del casc per part del passatger es trasllada al conductor del vehicle. 
 • Si ni en el moment de la infracció ni posteriorment s'identifica el conductor, el responsable serà la persona que figuri al Registre de conductors habituals o en el seu defecte el titular del vehicle.
 • En el cas de vehicles de lloguer el responsable serà l'arrendatari.
 • És responsabilitat del propietari d'un vehicle assegurar-se que la persona que conduirà el seu vehicle disposa de permís de conduir. En el cas d'estrangers que disposi d'autorització que l'habiliti a conduir a Espanya.

Descomptes

Si les multes es paguen en el termini de 20 dies comptats des de l'endemà de la notificació gaudiran de un 50% de descompte, excepte las generades por no identificar al conductor i les multes per portar inhibidor de radar, que no tindran aquest benefici.

Procés d'una multa

Quan es comet una infracció el procés s'inicia amb la denúncia. Es comunica mitjançant la "butlleta verda" de denúncia, que si es pot es lliura al conductor o es deixa al vehicle. També es pot denunciar mitjançant captació d'imatges (vídeo i foto-radar).

En el cas de cometre una infracció en una zona blava per sobrepassar el límit horari en la majoria de municipis hi ha la possibilitat d'anul·lació de la multa fent el pagament de l’import corresponent a la màquina d’expedició de tiquets, en la majoria de municipis no es podrà anul·lar, en els casos de multes per manca de comprovant horari.

Procediment sancionador

Inici del expedient sancionador

 • Amb la notificació en mà de la denuncia per part de l'agent, en el moment de la infracció, ja que es considerarà notificada i iniciat l'expedient sancionador.
 • En cas de l'impossibilitat de lliurar-la en el moment de infracció es farà la notificació de la denúncia al domicili que del conductor habitual, arrendatari a llarg termini o titular consti als registres de la Direcció general de trànsit.

Hi ha dos tipus de procediment sancionador: procediment abreujat i procediment ordinari.

Quan es rep la notificació hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% o per presentar al·legacions:

 • Si és paga acaba la via administrativa i no pot presentar al·legacions, en cas que es formulin es consideraran no presentades. Només pot presentar recurs contenció administratiu directament. PROCEDIMENT ABREUJAT.
 • Si no paga i al·lega rebrà com a resposta la resolució estimatòria o la proposta de sanció quan la resolució sigui desestimatòria i tindrà un termini d’audiència de 15 dies naturals on podrà presentar novament al·legacions aportant noves probes. Si no presenta noves al·legacions rebrà la resolució sancionadora i finalitzarà la via administrativa. Contra aquesta resolució podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu. Si presenta noves al·legacions rebrà la resolució sancionadora i finalitzarà la via administrativa. Contra aquesta resolució podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu. PROCEDIMENT ORDINARI. La notificació de la sanció va sempre sense descompte
 • En el procediment ordinari si presenten al·legacions en el termini de 20 dies naturals es paralitza el procediment sancionador fins a la seva resolució.

Notificacions

Les denuncies per infraccions lleus, greus o molt greus sense pèrdua de punts lliurades a mà o notificades al domicili (excepte les multes generades per no identificar al conductor i les d'inhibidors de radar) tindran dos dates per fer el pagament:

 • Si el pagament es realitza en el termini de la primera data (20 dies naturals), l'import de la denuncia es reduirà en un 50 %, i l'infractor renúncia a formular al·legacions i a identificar el conductor en el seu cas.
 • En el següent termini no existeix el descompte. Si no paga ni fa al·legacions passarà al procediment executiu. Si no realitza el pagament però si que presenta al·legacions en el termini de 20 dies naturals, el procediment es paralitza fins que es resolguin les al·legacions. La resolució no admetrà recurs de reposició.

Les denúncies generades per no identificar conductor, les relatives a portar instal·lat inhibidor de radar, i les greus i molt greus amb pèrdua de punts notificades en domicili, sempre seguiran el procediment ordinari.

Període voluntari de pagament

BASE-Gestió d’Ingressos disposa de 3 mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, 6 mesos en casos d'infraccions greus i molt greus, sempre que no hagin estat notificades a l’acte per l’agent denunciant o el presumpte infractor no hagi presentat al·legacions.

BASE-Gestió d’Ingressos notificar les denuncies mitjançant el Servei de Correus al domicili de l'infractor. Si el primer intent de notificació no dóna resultat s'intenta una segona vegada en hora i dia diferents. Si fets els dos intents no s'ha pogut notificar es publicarà al TEU (Tauler Edictal Únic) es considerarà notificada i s'iniciarà l'expedient sancionador.

Un cop s'ha produït la notificació, hi ha 20 dies naturals per fer al·legacions o fer el pagament amb el descompte. Si es realitza alguna al·legació contra una denúncia i/o sanció és indispensable que hi figuri el número d'expedient de la denúncia, la matrícula i la data de la infracció.

Altres qüestions d’interès

Es poden formular diferents multes en un mateix dia a diferents trams d'una via per on s'ha circulat. Exemple: en una via hi pot haver diferents radars de control de la velocitat a diferents trams. L'infractor rebrà tantes denúncies com fotografies s'hagin fet al llarg de la via, perquè correspondran a trams diferents. Un altre exemple seria no respectar diversos semàfors el mateix dia, etc.

Es considera parada la immobilització breu del vehicle per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes. El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle en situació de poder-lo retirar quan sigui requerit. Un dels casos en què es considera parada sinó estacionament es quan el vehicle es troba en doble fila.

Es considera estacionament la immobilització perllongada del vehicle que ha de complir les disposicions vigents. El vehicle haurà d'immobilitzar de manera que no pugui desplaçar-se espontàniament ni ser mogut per tercers.

Les infraccions relatives a la conducció havent ingerit begudes alcohòliques o a l'obligació de sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica, tenen la consideració d'infraccions molt greus. Grau d'alcoholèmia que comporta infracció (RD 1428/2003 de 21 de novembre):

 • Conductors de vehicles i bicicletes: superior a 0,25 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,5 g/l en sang).
 • Conductors de camions de PMA superior a 3.500 kg, conductors d'autobús o vehicle de servei públic, de transport escolar i de menors o mercaderies perilloses, de vehicles d'urgències o transport especial i conductors de tot tipus de vehicle amb antiguitat del permís de conduir inferior a 2 anys: superior a 0,15 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,3 g/l en sang).

Les infraccions relatives a conducció sota els efectes d'estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, així com la infracció de l'obligació de sotmetre's a les proves per detectar-los, tenen la consideració d'infraccions molt greus.

Es tractaria de conductors de vehicles o bicicletes que hagin ingerit o incorporat al seu organisme psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, en qualsevol cas, els medicaments o altres substàncies sota l'efecte dels quals s'alteri l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill.

Període de constrenyiment

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha finalitzat, s'inicia el període executiu de cobrament de les sancions.

El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant una provisió de constrenyiment, dictada pel tresorer de BASE-Gestió d’Ingressos, notificada a l'obligat tributari en que s'identificarà el deute pendent. Es liquiden els recàrrecs del període executiu i se li requereix que efectuï el pagament. Si l'obligat tributari no efectua el pagament en els terminis fixats, es procedirà a l'embargament dels seus béns.

El recàrrec executiu serà del 5% i s'aplicarà quan pagui el deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

Si es notifica la provisió de constrenyiment el recàrrec reduït serà del 10% i s'aplicarà quan es pagui el deute no ingressat en període voluntari i el recàrrec abans de la finalització del termini per al pagament del deute.

El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20% de l'import del deute no ingressat. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora comptats des del final del període voluntari. Passat el termini fixat en la provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés, es dictarà una provisió que ordeni l'embargament de béns i drets.

BASE-Gestió d’Ingressos investigarà possibles comptes de l'interessat on poder fer l'embargament per l'import del deute. Quan es dicta l'ordre d'embargament, el compte bancari tindrà una retenció de l'import del deute durant 20 dies. Aquest embargament només s'aturarà si es presenta un recurs acompanyat d'un aval bancari.

Si no fos possible el cobrament del deute mitjançant l'embargament del compte bancari, es pot procedir a l'embargament del vehicle, per la qual cosa se'n dictarà una ordre de recerca i captura del mateix. També es pot procedir a l'embargament d'altres béns.

Motius de reclamació fora del període voluntari de pagament

Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius de reclamació següents:

a. Pagament o extinció del deute.
b. Prescripció.
c. Fraccionament o ajornament.
d. Manca de notificació de la liquidació o suspensió de la notificació.
e. Defunció de l'infractor.
f. Destrucció del vehicle abans de la data de la infracció.
g. Error manifest a la matrícula.
h. Documents que justifiquin la venda del vehicle abans de la data de la infracció.
i. Error al nom o els cognoms.
j. Qualsevol altra al•legació que es vulgui fer estarà fora de termini.

Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

k. Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
l. Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
m. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament que conté la Llei general tributària.
n. Suspensió del procediment de recaptació.

Prescripció i caducitat

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 3 mesos i les greus i molt greus en el de 6 mesos. El còmput de la prescripció s'inicia el dia de la denuncia i s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que en tingui coneixement el denunciat.

L'expedient ha caducat quan ha passat 1 any des que es va iniciar el procediment i l'administració no ha dictat resolució sancionadora.

La prescripció d'una sanció en executiva és de quatre anys.

Pagament de multes de trànsit

L’import de la multa s’ha de fer efectiu, sense cap reducció, durant el 15 dies naturals següents a la notificació de la resolució sancionadora o en aquells supòsits en que la resolució sancionadora s’entén produïda passats 30 dies naturals des de la notificació de la denuncia.

Si en aquest termini no se satisfà la multa, s’inicia la via executiva, i el deute es veu incrementat amb els recàrrecs, els interessos i les costes que siguin procedents.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en el butlletí de denúncia o la notificació i segons la modalitat escollida:

 • Presencialment, a les sucursals d’aquestes entitats financeres.
 • Al caixer electrònic, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
 • Per banca telefònica, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
 • Per Internet, a través de càrrec en el compte o la targeta de dèbit o crèdit. 

Veure Pagament de tributs i altres ingressos.

Cal disposar del butlletí de denúncia o la notificació que BASE envia per certificat amb justificant de recepció a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol·licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Regulació de les multes

Les multes de trànsit estan regulades per:

FAQs - Preguntes freqüents

1. S’han de notificar a l’acte les denúncies per infracció de circulació?

2. A quin domicili s’ha de notificar una denúncia per infracció de circulació?

3. És obligatori comunicar el canvi de domicili?

4. Notificada la denúncia, quin és el termini per formular al·legacions?

5. Què cal fer si en el moment de la presumpta infracció, el conductor és una persona diferent del titular del vehicle?

6. Quin és el termini de prescripció de la infracció?

7. Quin és el termini màxim per resoldre l’expedient sancionador per presumpta infracció de circulació?

8. Es pot interposar recurs contra l’acte d’imposició de la sanció?

9. Un cop imposada la sanció, quin és el termini de prescripció?

10. El propietari d’un vehicle té l’obligació de comunicar-ne la transmissió?

11. Quin és el procediment per cobrar les multes no satisfetes en el període voluntari?

1. S’han de notificar a l’acte les denúncies per infracció de circulació?

En general, la denúncia s’ha de notificar a l’acte al denunciat. Només es pot notificar amb posterioritat per causes concretes i específiques, com l’absència del conductor, que impedeixin aturar el vehicle i que cal fer constar en la mateixa denúncia.


2. A quin domicili s’ha de notificar una denúncia per infracció de circulació?

El domicili de notificació és el que expressament hagi designat la persona interessada. Si no hi ha un domicili designat expressament, la notificació es farà al domicili que consti en els registres de conductors i infractors, i en el de vehicles, respectivament.


3. És obligatori comunicar el canvi de domicili?

Sí. Tant els titulars de vehicles com de permisos de conduir tenen l’obligació de comunicar els canvis de domicili a les oficines de la Prefectura de Trànsit.


4. Notificada la denúncia, quin és el termini per formular al·legacions?

A partir de l’endemà de la notificació de la denúncia s’obre un termini de 15 dies per formular al•legacions i proposar les proves que el presumpte infractor consideri adients per defensar-se.


5. Què cal fer si en el moment de la presumpta infracció, el conductor és una persona diferent del titular del vehicle?

El titular del vehicle, quan rebi la notificació de la denuncia, té l’obligació d’identificar, en un termini de 15 dies, el conductor del vehicle que presumptament responsable de la infracció denunciada.

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerada una falta molt greu, sancionada amb una multa de 301 a 1.500 euros. La mateixa sanció pot ser aplicable al titular del vehicle quan, per una causa que li sigui imputable, no resulti possible notificar la denúncia al conductor que ell hagi identificat.

 


6. Quin és el termini de prescripció de la infracció?

Les infraccions de circulació prescriuen passats tres mesos, si es tracta d’infraccions lleus; de sis mesos, per a les infraccions greus, i d’un any, per a les molt greus.

La prescripció s’interromp per la notificació de la denúncia o per qualsevol actuació de l’Administració de la qual tingui coneixement el denunciat o que es faci amb la finalitat d’esbrinar la seva identitat i domicili.
 


7. Quin és el termini màxim per resoldre l’expedient sancionador per presumpta infracció de circulació?

El termini màxim per resoldre’l és d’un any, a comptar des de l’inici del procediment.

Si en aquest termini no s’ha resolt, es produirà la caducitat de l’expedient. Les actuacions s’arxivaran a sol·licitud de qualsevol persona interessada o d’ofici pel mateix òrgan competent per dictar la resolució.

No serà així quan es produeixi la paralització del procediment per causa imputable a les persones interessades o la suspensió per actuacions jurisdiccionals penals o administratives corresponents a altres administracions sancionadores.


8. Es pot interposar recurs contra l’acte d’imposició de la sanció?

Sí. En el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, es pot interposar un recurs de reposició davant l’alcaldia, contra la resolució per la qual s’imposa la sanció per infracció dels preceptes de la Llei de seguretat viària i els reglaments de desplegament.

És obligatori interposar aquest recurs si l’interessat vol acudir a la via contenciosa administrativa.


9. Un cop imposada la sanció, quin és el termini de prescripció?

Les sancions fermes en via administrativa prescriuen a l'any. La prescripció s'interromprà per les actuacions adreçades a la seva execució.


10. El propietari d’un vehicle té l’obligació de comunicar-ne la transmissió?

Sí. La transmissió del vehicle s’ha de notificar a les oficines de la Prefectura de Trànsit, en el termini de 10 dies. Cal aportar la documentació que preveuen els articles 32 i 33 del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, entre la qual figura el permís o la llicència de circulació.

El transmissor que incompleixi aquesta obligació serà considerat titular del vehicle transmès a l’efecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, mentre el vehicle no s’inscrigui a nom d’una altra persona. Tot això, sense perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent.


11. Quin és el procediment per cobrar les multes no satisfetes en el període voluntari?

Les multes no satisfetes en el període voluntari es cobren mitjançant el procediment de constrenyiment, regulat en el Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

L’inici del període executiu determina l’aplicació del recàrrec corresponent i dels interessos de demora.

Es pot interposar recurs contra la provisió de constrenyiment, pels motius previstos a l’article 167.3 de la Llei general tributària. El termini per fer-ho és d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.


Pujar