Base On-line

BASE

Inspecció

Inspecció

Activitat

Inspecció

Base jurídica

Missió realitzada en interès públic o exercici dels poder públics Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat

Comunicació d'inici d'expedient

Base jurídica per a categories especials de dades

No es tracten

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat per a categories especials de dades

No procedeix

Finalitat de l’activitat del tractament

Inspecció i comprovació en l'àmbit de diversos tributs.

Elaboració de perfils que afecten a la privacitat

No

Categories dels interessats

Contribuents i subjectes obligats
Representants legals

Tractament de dades de col·lectius vulnerables

No

Categories de dades

 • De caràcter identificatiu
 • Circumstàncies socials
 • Econòmiques, financeres i d'assegurances
 • Transaccions de bens i serveis

Destinataris de les cessions

 • Ajuntaments que han delegat els seus deutes a BASE, per la col·laboració a efectes del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències.
 • Administracions tributàries

Transferències internacionals

No

Unitat administrativa responsable

Departament d'Inspecció i Comprovació

Descripció de les dades tractades

 • De caràcter identificatiu:
  • DNI
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal i electrònica
  • Telèfon
  • Signatura manuscrita
 • Circumstàncies socials:
  • Propietats
  • Llicències permisos i autoritzacions
 • Dades econòmiques financeres i d'assegurances:
  • Ingressos i rendes
  • Inversions i patrimoni
  • Dades bancàries:
   • Dades de nòmina
   • Impostos
   • Hipoteques
   • Subsidis
 • Transacció de bens i serveis:
  • Bens i serveis subministrat per l'afectat
  • Bens i serveis rebuts per l'afectat

Descripció del tractament

Inspecció i comprovació de les situacions tributàries dels ingressos de dret públic delegats.

Període de conservació de les dades

22/Expedients d'inspecció i control en matèria tributària. Destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de la darrera actuació

Identificació de la procedència

 • Del mateix interessat o el seu representant legal
 • Dels registres públics
 • D'altres administracions públiques
 • D'altres persones físiques diferents de l'interessat
 • D'altres (d'ofici)

Identificació del procediment de recollida

 • Transmissió electrònica i d'altres

Mesures de seguretat aplicades

Les corresponents al que determina l'ENS

Controls

No

Observacions

No hi ha observacions

Encarregats del tractament

 • Empresa de serveis postals: B60261815 Recerca i Desenvolupament empresarial SL

Co-responsable del tractament

No

Data d’inici del Registre d’activitat

16/11/2018

Data de la darrera modificació del Registre d’activitat

05/03/2019

Avaluació d’impacte

No es realitza l'Avaluació d'impacte per que s'estima que, d'acord amb les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) del Grup "Protecció de dades" de l'article 29, el tractament no comporta probablement un alt risc per als drets i les llibertats dels individus

Tornar a Tractaments