Base On-line

Atenció ciutadana

Taxes

Taxes

Què és una taxa?

Les taxes són contraprestacions que exigeix una administració per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives.

Així, un ajuntament pot exigir taxes quan s’ocupa part del domini públic, ja sigui amb la instal·lació d’una terrassa de bar, un quiosc o amb la reserva d’un gual perquè només hi pugui accedir una persona en aquell espai, o per instal·lar tanques per la construcció d’obres, etc.

També s’exigeix una taxa quan l’Administració realitza serveis públics als quals està obligada per llei, com la recollida d’escombraries o el de subministrament d’aigua, entre d’altres.

Així mateix, les taxes també s’apliquen com a contraprestacions per dur a terme tasques administratives que s’han sol·licitat, com en el cas de les peticions per utilitzar l’escut del municipi, per llicències de taxis, per llicències d’obres, per llicències d’obertura d’establiments, per guarderia rural, per serveis de prevenció i extinció d’incendis, per assistència sanitària o psicològica, per serveis de desinfecció, per llars d’infants, per piscines o instal•lacions esportives, per cementiri, per clavegueram, per museus i biblioteques, etc.

Qui és el subjecte passiu de les taxes?

L’article 23 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que és subjecte passiu de les taxes qualsevol persona, sigui natural o jurídica, i les entitats de l’article 35.4 de l’LGT, sempre que gaudeixi, utilitzi o aprofiti especialment el domini públic local en benefici particular. També disposa que ho són les persones que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals.

En determinades taxes, està obligat a tributar el substitut del contribuent, el qual per imperatiu legal passa a ocupar la posició d’obligat tributari.

Aquesta condició l’adquireix el propietari del immoble quan la taxa és per raó de serveis o activitats que beneficiïn els ocupants d'habitatges o locals o els afectin.

També són  substituts del contribuent, els constructors i contractistes d’obres en les taxes per atorgament de llicències urbanístiques. 

En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis, de prevenció de ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, de protecció de persones i béns, inclòs el manteniment del servei, les entitats o societats asseguradores del risc són les substitutes del contribuent.

Així com en el cas de taxes per aprofitament privatiu per entrades de vehicles o guals,  són substituts els propietaris dels immobles que  hi tenen l’accés.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

  • Presencialment, a les sucursals d’aquestes entitats financeres.
  • Al caixer electrònic, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
  • Per banca telefònica, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
  • Per Internet, a través de càrrec en el compte o la targeta de dèbit o crèdit.

Veure Pagament de tributs i altres ingressos.

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol·licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de les taxes

Les taxes estan regulades per:

  • El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març;
  • Les ordenances fiscals dels ajuntaments, on es poden fixar els imports aplicables i la resta d’aspectes substantius i formals per la seva gestió i recaptació. Els imports a tributar poden consistir en una tarifa, una quantitat fixa, o bé una combinació de totes dues.

Cal que hi hagi una ordenança fiscal per a cada taxa que es reguli, de forma que cadascuna en reculli els aspectes concrets.

La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei o l’ús privatiu o quan es presenta la sol·licitud; si es tributa periòdicament, la meritació es produeix l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural.

FAQs - Preguntes freqüents

1. Sóc propietari d’un immoble que tinc llogat i l’ajuntament m’envia el rebut d’escombraries a mi en lloc d’enviar-lo al llogater. L’he de pagar jo o el llogater?

2. Trobo que l’import de l’aigua puja molts diners. Voleu dir que l’ajuntament no vol mantenir-se a càrrec dels usuaris?

3. Volia fer una obra i vaig sol·licitar la llicència a l’ajuntament. Finalment, per diferents motiu no vull començar-la. L’ajuntament m’ha retornat els imports de l’ICIO, però no els diners de la taxa de la llicència d’obres. És correcte això?

4. He demanat un certificat i me l’han cobrat. L’altre dia, les fotocòpies d’una documentació que em demanàvem, també me les van cobrar. És que cobren per qualsevol paper a l’ajuntament?

5. M’he donat d’alta de les escombraries al mes de juny. He de pagar tot l’any?

6. Hi pot haver bonificacions en les taxes?

1. Sóc propietari d’un immoble que tinc llogat i l’ajuntament m’envia el rebut d’escombraries a mi en lloc d’enviar-lo al llogater. L’he de pagar jo o el llogater?

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que les taxes per prestació de servei, com són les escombraries, les ha de pagar qui rep el servei. Però en els casos en què l’immoble estigui llogat, actua la figura del substitut del contribuent, motiu pel qual el propietari de l’immoble està obligat a pagar la taxa, sense perjudici que la pugui repercutir en el llogater.


2. Trobo que l’import de l’aigua puja molts diners. Voleu dir que l’ajuntament no vol mantenir-se a càrrec dels usuaris?

Una de les característiques de les taxes és que l’ajuntament ha de confeccionar una memòria economicofinancera prèvia en què s’avaluï el cost total del servei. Doncs bé, el total que per aquest servei l’ajuntament recapta mitjançant la imposició de taxes no pot ser superior al cost que per a ell representa. És a dir, l’ajuntament no pot obtenir mai beneficis pel cobrament d’una taxa, si no que, simplement, n’ha de cobrir el cost.


3. Volia fer una obra i vaig sol·licitar la llicència a l’ajuntament. Finalment, per diferents motiu no vull començar-la. L’ajuntament m’ha retornat els imports de l’ICIO, però no els diners de la taxa de la llicència d’obres. És correcte això?

L’ajuntament li ha retornat l’import de l’ICIO perquè no ha realitzat l’obra, però, prèviament a l’autorització, l’ajuntament va haver de fer uns treballs de comprovació per saber si el projecte s’ajustava a la legalitat. Aquests treballs de comprovació i l’elaboració d’informes és el que es cobra mitjançant la taxa de llicència d’obres; i com que realment es van fer, l’Ajuntament té el dret de cobrar-los.


4. He demanat un certificat i me l’han cobrat. L’altre dia, les fotocòpies d’una documentació que em demanàvem, també me les van cobrar. És que cobren per qualsevol paper a l’ajuntament?

L’ajuntament pot aplicar una taxa per expedir documents, com certificats, informes o, simplement, fotocòpies. Si l’ajuntament té una ordenança fiscal que preveu totes aquestes possibilitats, pot exigir-ne el pagament.


5. M’he donat d’alta de les escombraries al mes de juny. He de pagar tot l’any?

La taxa d’escombraries merita el dia 1 de gener i el període impositiu és per a tot l’any. L’ajuntament, però, pot fixar que les quotes es prorrategin en altres períodes (trimestres, semestres, etc.). Ara bé, cal que aquesta possibilitat estigui prevista en una ordenança municipal, ja que, en cas contrari, l’impost s’exigirà de forma íntegra.


6. Hi pot haver bonificacions en les taxes?

Legalment, és difícil, ja que amb l’import de les taxes s’està satisfent el cost total del servei. Si l’ajuntament aplica bonificacions, no es podrà cobrir el cost del servei, i això repercutirà en l’import de la resta d’usuaris o ho haurà de suportar el mateix ajuntament.


Pujar