Base On-line

BASE

Gestió de personal. Administració

Gestió de personal. Administració

Activitat

Administració i gestió del personal propi de BASE

Base jurídica

Obligació legal: Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre.

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat

No es recullen dades en formularis

Base jurídica per a categories especials de dades

Tractament necessari per complir obligacions i per exercir els drets específics del responsable del tractament o l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social:

 • Antecedents Penals

Tractament necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.

 • Certificats mèdics de salut
 • Certificats de Minusvàlua

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat per a categories especials de dades

No procedeix

Finalitat de l’activitat del tractament

Gestió dels treballadors públics i la seva relació administrativa i laboral amb BASE

Elaboració de perfils que afecten a la privacitat

No

Categories dels interessats

a) Empleats

Tractament de dades de col·lectius vulnerables

No

Categories de dades

 • De caràcter identificatiu
 • Característiques personals
 • Categories especials de dades
 • Circumstàncies socials
 • Detalls d'ocupació professional
 • Acadèmiques o professionals
 • Econòmiques, financeres i d'assegurances
 • Transaccions de bens i serveis

Destinataris de les cessions

 • Q4369009H: SS per Alta , baixa i comunicacions de IT, AT, AP
 • A-60917978: AXA Companyia d'assegurances de vehicles
 • G-43941442: ACTIVAMUTUA

Transferències internacionals

No

Unitat administrativa responsable

Departament de RRHH i Qualitat

Descripció de les dades tractades

 1. De caràcter identificatiu:
  • DNI
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal i electrònica
  • Telèfon
  • Signatura manuscrita
 2. Característiques personals:
  • Estat civil
  • Lloc de naixement
  • Dades familiars
  • Nacionalitat
  • Edat
  • Sexe
  • Nacionalitat
 3. Categories especials de dades:
  • Afiliació sindical
  • Condemnes o infraccions penals
  • Discapacitats físiques o intel·lectuals
 4. Circumstàncies socials:
  • Llicències, permisos i autoritzacions
  • Allotjament o habitatge
 5. Detalls d'ocupació professional:
  • Cos, escala, categoria, grau
  • Lloc de treball
  • Historial laboral
  • Dades no econòmiques de nòmina
 6. Acadèmiques o professionals:
  • Formació i titulacions
  • Experiència professional
  • Col·legiació professional
 7. Econòmiques, financeres i d'assegurances:
  • Ingressos, rendes
  • Dades bancàries
  • Assegurances
  • Dades de nòmina
  • Impostos i deduccions
 8. Transaccions de bens i serveis:  Compensacions i indemnitzacions

Descripció del tractament

Gestió del personal propi.

Període de conservació de les dades

8/Sol·licitud de llicència o permís del personal al servei de l'Administració pública. Destrucció total un cop s'hagin complert els terminis legals per a cada tipus de llicència o permís.
18/Baixa i alta per incapacitat laboral transitòria (ILT). Destrucció total. Termini: cinc anys des de la finalització de la situació d'ILT.
19/Relacions d'indisposats, fulls d'incidències. Destrucció total. Termini: un any des de l'acabament de l'any natural en què s'han produït.
80/Expedients de personal al servei de l'administració pública. Conservació permanent.

Identificació de la procedència

 • Del mateix interessat o el seu representant legal
 • D'administracions públiques

Identificació del procediment de recollida

 • Formularis
 • Transmissió electrònica

Mesures de seguretat aplicades

Les corresponents al que determina l'ENS

Controls

No

Observacions

No hi ha observacions

Encarregats del tractament

 • YNTEGRA2

Co-responsable del tractament

 • P4300000I Diputació de Tarragona

Data d’inici del Registre d’activitat

11/02/2019

Data de la darrera modificació del Registre d’activitat

21/10/2019

Avaluació d’impacte

No es realitza l'Avaluació d'mpacte per que s'estima que, d'acord amb les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) del Grup "Protecció de dades" de l'article 29, el tractament no comporta probablement un alt risc per als drets i les llibertats dels individus

Tornar a Tractaments