Base On-line

Tràmits

Identificació del conductor

Què permet?

La identificació de la persona que conduïa el vehicle objecte de la denúncia s’ha de fer en el termini dels 20 dies naturals següents a la notificació del requeriment.

També es pot fer la identificació, en aquells casos que legalment no es obligatòria, en idèntic termini a partir de la notificació de la denúncia. Ex: infraccions per estacionament indegut

Qui pot acollir-se?

  • La persona a la qual es dirigeix el requeriment/denúncia.

Requisits

  • Presentar pels canals de tramitació el model M-250-Identificació conductor
  • Acompanyar el model amb la documentació necessària, si procedeix.

Clàusules legals

  • Art. 11.a del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Canals de tramitació

Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:

També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Models normalitzats

Documentació necessària

  • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau. 
  • Si necessiteu més espai per a escriure informació podeu utilitzar l’imprès Model 902.
  • És obligatori que consignis el número de permís o llicència de conducció que permeti la identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no hi figura inscrit hauràs de disposar d'una còpia de l'autorització administrativa que habiliti el conductor identificat per conduir a Espanya, la qual hauràs d'adjuntar a aquesta sol·licitud. En el cas que el titular sigui una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, hauràs d'ajuntar la còpia del contracte de lloguer.

Tràmits Relacionats