Base On-line

Tràmits

Al·legacions al tràmit d'audiència en els procediments de derivació de responsabilitat

Al·legacions al tràmit d'audiència

Aquest tràmit permet als interessats la presentació d'al·legacions al tràmit d'audiència en els procediments de derivació de responsabilitat.

Quan es pot formular?

Es poden formular en el termini de 10 dies a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació.

Qui la pot formular?

  • L’obligat tributari.
  • Els successors.
  • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació).
  • El responsable subsidiari o solidari.

Model

Termini per resoldre

Es tracta d’un acte de tràmit i les al·legacions han de ser resoltes:

  • En el cas que es desestimin, en l’acord de derivació.
  • En el cas que s’estimin,  s’han de notificar al recurrent en una resolució independent.

Regulació

On s’ha de presentar?

  • En qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos, ubicades a la província de Tarragona.
  • En qualsevol registre electrònic, dependències o oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
  • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE

Tràmits Relacionats