Base On-line

Tràmits

Esmena d'errors materials o aritmètics

Esmena d'errors materials o aritmètics

Si un acte administratiu incorre en un error material, de fet o aritmètic, en podeu demanar la seva rectificació.

Quan es pot presentar?

Es pot presentar en qualsevol moment, sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció (4 anys des que s’hagi comès l’error).

Qui la pot presentar?

 • L’obligat tributari.
 • Els successors.
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació).

Model

Termini per resoldre

 • El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s’ha desestimat.
 • Quan no s’estigui d’acord amb el resolt, el sol·licitant podrà interposar, dins el termini i en la forma escaient, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.

Regulació

 • Llei general tributària
  • Termini de presentació: art. 220.1
  • Termini de prescripció: art. 67
  • Termini per resoldre: art. 220.2

On s’ha de presentar?

 • En qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos, ubicades a la província de Tarragona.
 • En qualsevol registre electrònic, dependències o oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE

Tràmits Relacionats