Base On-line

Tràmits

Devolució d'ingressos indeguts

Devolució d'ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de l'import pagat per tributs, preus públics, multes i sancions.

Quan es pot presentar?

Es pot presentar dins el termini de quatre anys a comptar des que es va efectuar l’ingrés indegut.

Qui la pot presentar?

  • L’obligat tributari.
  • Els successors.
  • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació).

Model

Termini per resoldre

  • El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s’ha desestimat.
  • Quan no s’estigui d’acord amb el que s’hagi resolt, el sol·licitant podrà interposar, dins el termini i en la forma escaient, recurs contenciós administratiu.

Regulació

On s’ha de presentar?

  • En qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos, ubicades a la província de Tarragona.
  • En qualsevol registre electrònic, dependències o oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
  • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE

Tràmits Relacionats