Base On-line

Atenció ciutadana

Descàrrega d'impresos i models

Descàrrega d'impresos i models

Models d’instàncies, sol·licituds i altres impresos que es poden presentar a BASE (aprovats pels decrets Decret 2019/479, Decret 2019/895 i Decret 2021/242). En el cas de presentació telemàtica, és necessari disposar d'un certificat digital i que aquest estigui instal·lat abans d'accedir al tràmit (veure Requisits tècnics d'accés).

Sol·licituds Presencial Telemàtic
Model Ajuda
M101-General

M101-General

Ajuda M101-General

M102-Domiciliació de rebuts

M102-Domiciliació de rebuts

Ajuda M102-Domiciliació de rebuts

M103-Certificat

M103-Certificat

Ajuda M103-Certificat

M104-Acreditacions de pagament

M104-Acreditacions de pagament

Ajuda M104-Acreditacions de pagament

-

M105-Devolució d’ingressos indeguts

M105-Devolució d’ingressos indeguts

Ajuda M105-Devolució d’ingressos indeguts

M106-Ajornament o fraccionament en període voluntari

M106-Ajornament o fraccionament en període voluntari

Ajuda M106-Ajornament o fraccionament en període voluntari

M107-Ajornament o fraccionament en període executiu

M107-Ajornament o fraccionament en període executiu

Ajuda M107-Ajornament o fraccionament en període executiu

M108-Sol·licitud per exercir els drets d’accés, supressió o oblit, oposició i portabilitat de les dades personals

M108-Sol·licitud per exercir els drets d’accés, supressió o oblit, oposició i portabilitat de les dades personals

Ajuda M107-Ajornament o fraccionament en període executiu

M109-Sol·licitud per exercir el dret de rectificació de les dades personals

M109-Sol·licitud per exercir el dret de rectificació de les dades personals

Ajuda M107-Ajornament o fraccionament en període executiu

M110-Beneficis fiscals

M110-Beneficis fiscals

Ajuda M110-Beneficis fiscals

M111-Baixa definitiva del vehicle / Prorrateig (Trànsit)

M111-Baixa definitiva del vehicle / Prorrateig (Trànsit)

Ajuda M111-Baixa definitiva del vehicle / Prorrateig (Trànsit)

M112-Divisió de l'IBI entre cotitulars

M112-Divisió de l'IBI entre cotitulars

Ajuda M112-Divisió de l'IBI entre cotitulars

M113-Aixecament de comptes inembargables (sous)

M113-Aixecament de comptes inembargables (sous)

Ajuda M113-Aixecament de comptes inembargables (sous)

-

M114-Sol·licitud del compte de pagament personalitzat en període voluntari

M114-Sol·licitud de pagament personalitzat en període voluntari

Ajuda M114-Sol·licitud de pagament personalitzat en període voluntari

M115-Sol·licitud de baixa / gestió del compte de pagament personalitzat en període voluntari

M115-Sol·licitud de baixa / gestió de pagament personalitzat en període voluntari

Ajuda M115-Sol·licitud de baixa / gestió de pagament personalitzat en període voluntari

M116-Sol·licitud de la gestió electrònica amb BASE-Gestió d'Ingressos

M116-Sol·licitud de la gestió electrònica amb BASE-Gestió d'Ingressos

Ajuda M115-Sol·licitud de baixa / gestió de pagament personalitzat en període voluntari

M202-Al·legació o Recurs de reposició

M202-Al·legació o Recurs de reposició

Ajuda M202-Al·legació o Recurs de reposició

M203-Al·legacions en el procediment sancionador o recurs de reposició contra la resolució en matèria de trànsit

M203-Al·legacions en el procediment sancionador o recurs de reposició contra la resolució en matèria de trànsit

Ajuda M203-Al·legacions en el procediment sancionador o recurs de reposició contra la resolució en matèria de trànsit

M250-Identificació de conductor

M250-Identificació de conductor

Ajuda M250-Identificació de conductor

M902-Full addicional

M902-Full addicional

Ajuda M902-Full addicional

-

 

Declaracions Català / Castellà Telemàtic

M015-Declaració jurada manca titularitat IBI urbà

Declaració jurada manca titularitat IBI urbà

-

M016-Imprès de declaració (IAE)

Imprès de declaració (IAE)

DGC-900D.Declaració cadastral d'alteracions físiques o jurídiques

DGC-900D

-

 

Representació / Autorització Model Ajuda

M903-Autorització / Atorgament de representació

Autorització / Atorgament de representació

Ajuda M250-Identificació de conductor

M904-Autorització de subministrament de dades a tercers

pdf

Ajuda M250-Identificació de conductor

 

Avals Català Castellà Bilingüe

Aval per a recurs de reposició en voluntària

Aval per a recurs de reposició en voluntària

Aval para recurso de reposición en voluntaria

-

Aval per a recurs de reposició en executiva

Aval per a recurs de reposició en executiva

Aval para recurso de reposición en ejecutiva

-

Aval per a sol·licitud de fraccionament / ajornament

Aval per a sol·licitud de fraccionament / ajornament

Aval para solicitud de fraccionamiento / aplazamiento

-