Base On-line

Tràmits

Declaracions de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Què permet?

El tràmit consisteix a presentar la declaració d’alta, baixa o variació a la matrícula municipal de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Qui hi està obligat?

D’acord amb els articles 5, 6 i 7 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, estan obligats a presentar les declaracions de/d’:

 • ALTA: Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’impost, així com aquells que vinguessin aplicant alguna de les exempcions establerts, quan deixin de complir amb les condicions exigides per a la seva aplicació, i les unions temporals d’empreses classificades en el grup 508 de la secció 1a de les tarifes. 
 • BAIXA: Els subjectes passius que cessin en l’exercici d’una activitat, per la qual figurin inscrits a la matrícula, així com aquells que accedeixin a l’aplicació d’alguna exempció. 
 • VARIACIÓ: Els subjectes passius inclosos en la matrícula per les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, en particular per les quals fa referència la regla 14a. 2 de la Instrucció, que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes de la seva tributació.

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu, el seu representant legal o un presentador degudament autoritzat.

Terminis de presentació

 • Les declaracions d’alta s’han de presentar en el transcurs del mes des de l’inici de l’activitat. En els casos en què l’alta sigui a conseqüència de la pèrdua d’alguna de les exempcions, la declaració s’ha de presentar durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en què el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l’impost.
 • Les declaracions de variació s’han de presentar en el termini d’un mes, a comptar des de la data en què s’hagi produït la circumstància que motivi la variació.
 • Les declaracions de baixa s’han de presentar en el termini d’un mes, a comptar des de la data en què es produeixi el cessament. Quan la baixa sigui conseqüència de l’aplicació d’alguna de les exempcions, s’ha de presentar durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en què el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l’impost.

Canals de tramitació

Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:

També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Forma

Documentació necessària

Documentació addicional quan la declaració no la presenti l’obligat, o bé quan es presenti per via telemàtica i el Model no estigui signat electrònicament per l’obligat o el seu representant legal.

 • Model d'autorització
 • Còpia del NIF del subjecte passiu. 
 • Còpia del NIF del representant i escriptura de poders. 
 • Còpia del NIF del presentador.

Observacions

Només s’han de presentar les declaracions de l’IAE davant de BASE quan es tributi per quota municipal, i la gestió censal del municipi estigui delegada a favor de la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, s’informa que la Diputació de Tarragona no té competències en els següents municipis de la província:

 • L'Ametlla de Mar
 • L'Ampolla
 • Cambrils
 • La Canonja
 • Salou 
 • Tarragona 
 • Reus

Informació addicional: Exempcions i beneficis fiscals

Les bonificacions, els beneficis fiscals o les exempcions de caràcter pregat s’han de sol·licitar en el moment en què es presenta la declaració d’alta a la matrícula.

Són de caràcter pregat les exempcions e) i f) que preveuen els paràgrafs següents, així com qualsevol de les bonificacions potestatives que els ajuntaments poden establir per ordenança.

Exempcions

 • a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
 • b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què aquella s’exerceixi. 
 • c) Els subjectes passius següents:
  • Les persones físiques.
  • Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats previstes en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només abasta els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 d’euros. 
 • d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social, tal com preveu la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
 • e) Els organismes públics d’investigació; els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, sense ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l’ensenyament esmentat, sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a adquirir matèries primeres o a sostenir l’establiment.
 • f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que duguin a terme per l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a adquirir matèries primeres o a sostenir l’establiment.
 • g) La Creu Roja Espanyola. 
 • h) Els subjectes passius als quals sigui aplicable l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

Bonificacions obligatòries

Sobre la quota de l’impost s’han d’aplicar, en tot cas, les bonificacions següents:

 • La bonificació que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives, a les cooperatives, així com a les unions, federacions i confederacions de cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici d’aquella.

El període d’aplicació de la bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció que preveu l’article 82.1.b) d’aquesta Llei.

Bonificacions potestatives

A través de les ordenances, els ajuntaments poden establir les bonificacions potestatives següents:

 • Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici d’aquella. 
 • Una bonificació per creació de llocs de treball de fins al 50% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. 
 • Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal•lacions per aprofitar energies renovables o sistemes de cogeneració. 
 • Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i tinguin una renda o un rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que l’ordenança fiscal determini, la qual pot fixar diferents percentatges de bonificació i límits segons quina sigui la divisió, agrupació o grup de les tarifes de l’impost en què es classifiqui l’activitat econòmica duta a terme.

Tràmits Relacionats