Base On-line

Atenció ciutadana

IBI - Impost sobre béns immobles

Què és l'IBI?

L’impost sobre béns immobles (IBI) és l’impost que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana, rústica o de característiques especials.

La naturalesa d’un immoble, la determina la catalogació del sòl que atorgui la Direcció General del Cadastre o, en el cas dels de característiques especials, per les seves condicions tècniques.

Tant el valor dels béns immobles, com la seva naturalesa i usos, vénen determinats per les normes cadastrals corresponents.

Qui l’ha de pagar?

L’impost de béns immobles l’ha de pagar el subjecte passiu.

Segons l’article 63 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, són  subjectes passius de l’IBI les persones naturals i jurídiques, i les entitats previstes en l’article 35.4 de la Llei general tributària, que tinguin la titularitat sobre un dret que sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

L’article 35.4 de la Llei general tributària determina, com a entitats, els grups de persones que, malgrat tenir interessos en comú, i ser titulars de drets, en la situació jurídica en què es troben no tenen personalitat jurídica per si mateixes. Dintre d’aquest grup, s’hi inclouen les herències jacents, les comunitats de béns i aquelles entitats que, tot i que no tenen personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.

Si hi ha diferents titulars amb drets sobre un immoble, s’estableix que, en primer lloc, són subjectes passius els titulars de concessions administratives, en segon lloc, els titulars de drets de superfície, els titulars de drets reals d’usdefruit i, en darrer lloc, els titulars de drets de propietat. L’existència d’un dret anterior exclou que titulars amb drets posteriors puguin ser subjectes passius de l’IBI. D’aquesta forma, si coincideix un dret d’usdefruit i un de propietat, el subjecte passiu és l’usufructuari.

En el cas de transmissió, el nou titular ha de pagar l’IBI a partir de l’any següent a la data d’adquisició.

Cal tenir en compte que els deutes pendents per aquest impost poden ser exigits al nou propietari. Per això, abans d’adquirir un immoble és aconsellable demanar informació sobre possibles deutes per IBI. En l’actualitat, els notaris estan obligats a demanar aquesta informació i l’han de posar en coneixement dels compradors.

Els fedataris públics (notaris o registradors), en el seu deure de col·laboració, han de comunicar les modificacions de titularitat dels béns immobles. Un cop BASE- Gestió d’Ingressos tingui coneixement d’aquest canvi, modificarà la titularitat del padró de l’IBI.

Quan s'ha de pagar?

Cada ajuntament determina en les ordenances fiscals les dates del pagament. Finalitzat el període de pagament en voluntària, el deute serà exigit en via executiva, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Consulteu el calendari del vostre ajuntament

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

 • Presencialment, a les sucursals d’aquestes entitats financeres.
 • Al caixer electrònic, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
 • Per banca telefònica, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
 • Per Internet, a través de càrrec en el compte o la targeta de dèbit o crèdit.

Veure Pagament de tributs i altres ingressos.

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol·licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de l’IBI

L'impost sobre béns immobles està regulat per:

 • El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 60 a 77);
 • Les ordenances fiscals dels ajuntaments, on es poden fixar els tipus impositius i les bonificacions aplicables (amb els límits marcats per la llei) i la resta d’aspectes substantius i formals per la seva gestió i recaptació.

El valor cadastral i la base imposable del tribut es determina a partir del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.

FAQs - Preguntes freqüents

1. Vaig vendre la casa a principis d’any i el rebut surt a nom meu. Qui l’ha de pagar, jo o el nou propietari?

2. Vaig vendre un immoble amb un contracte privat. Puc fer el canvi de titularitat?

3. El rebut que estic pagant de l’impost sobre béns immobles només inclou el solar i, en canvi tinc, construïda una edificació. Com puc donar d’alta aquesta construcció?

4. Per què s’ha incrementat tant el rebut de l’impost sobre béns immobles aquest any?

5. Com sé que els valors cadastrals que m’han assignat són correctes?

6. Vull sol·licitar una bonificació en l’IBI. On l’he de presentar?

1. Vaig vendre la casa a principis d’any i el rebut surt a nom meu. Qui l’ha de pagar, jo o el nou propietari?

L’IBI és un tribut que es merita el dia 1 de gener. Per tant, la persona que té la  titularitat de l’immoble en aquesta data és qui està obligat a pagar l’exercici corresponent. I el canvi de titularitat per al nou propietari no és efectiu fins a  l’exercici següent.


2. Vaig vendre un immoble amb un contracte privat. Puc fer el canvi de titularitat?

El Codi civil estableix determinats efectes per als contractes privats, de forma que adquireixen validesa a partir del moment que es presenten en un registre públic, davant un funcionari públic, o per la defunció de qualsevol de les parts (comprador o venedor).

Per poder fer el canvi de titularitat, cal que les dues parts ratifiquin la transmissió davant BASE-Gestió d’Ingressos o davant el Centre de Gestió Cadastral. Serà a partir d’aquest moment que el canvi tindrà validesa.


3. El rebut que estic pagant de l’impost sobre béns immobles només inclou el solar i, en canvi tinc, construïda una edificació. Com puc donar d’alta aquesta construcció?

Per donar-la d’alta cal presentar la documentació corresponent a BASE-Gestió d’Ingressos.

Vegeu la relació de tràmits sobre Alteracions físiques en immobles.


4. Per què s’ha incrementat tant el rebut de l’impost sobre béns immobles aquest any?

Els increments es poden produir per diversos motius:

 • Per una revisió cadastral que hagi comportat una actualització del valor cadastral.
 • Per l’increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos.
 • Per l’increment del tipus impositiu per part de l’ajuntament.
 • Per haver-se produït en l’immoble una alteració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que n’afecta el valor cadastral.
 • Perquè s’hagi produït una nova ponència de valors. Quan es produeix aquesta situació, la reducció legal té una modificació de 0,1 menys; de forma que l’increment de la base liquidable és superior que en els supòsits de municipis en què no s’hagi revisat.

5. Com sé que els valors cadastrals que m’han assignat són correctes?

El valor cadastral és la suma del valor del sòl —que ve determinat per diferents paràmetres: qualificació urbanística dels terrenys, superfície, etc.— i el valor de la construcció —que té en compte els metres quadrats construïts, l’antiguitat de la construcció, els serveis, etc. Tots aquests elements combinats, amb diferents coeficients correctors, configuren el valor cadastral.

Cadascun d’aquests factors obeeix a una normativa concreta, que és competència exclusiva de la Gerència Territorial del Cadastre (Ministeri d’Hisenda).

En tot cas, el valor cadastral mai pot superar el valor de mercat de l’immoble. Actualment se’ls aplica un coeficient corrector del 0,5, que fa que el valor cadastral sigui el 50% del valor de mercat de l’immoble.

Davant de qualsevol disconformitat amb el valor cadastral, s’ha de presentar recurs davant la Gerència del Cadastre.


6. Vull sol·licitar una bonificació en l’IBI. On l’he de presentar?

S’ha de presentar a BASE-Gestió d’Ingressos, amb la documentació que s’indica a tràmits.


Pujar