Base On-line

Tràmits

Sol·licitud d'exercici del dret de portabilitat de les dades personals

Què permet?

Sol·licitar i rebre les dades personals:

Les dades que li siguin d’interès sempre que les hagi facilitat prèviament a un responsable del tractament de l’organisme per mitjà d’un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.

Transmetre a un altre responsable del tractament:

a) Sense que ho pugui impedir el responsable del tractament actual
b) De forma directa, sense intermediaris, sempre que sigui tècnicament possible

El dret de portabilitat es pot exercir sense necessitat de justificació.

Es facilitarà còpia de les dades personals objecte de tractament per BASE-Gestió d’Ingressos. Aquest dret a còpia no podrà afectar negativament als drets o llibertats d'altres persones, en aquest cas es valorarà si es fa un lliurament parcial de la informació o si es denega.

Rebreu la informació sol·licitada en el mitjà que trieu, en un format llegible i intel·ligible.

Tingueu en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

  • Si hi ha una prohibició legal. 
  • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat. 
  • Si cal garantir la seguretat pública.
  • Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers. 
  • Si hi ha una intervenció policial. 
  • Si cal assegurar el compliment de les obligacions tributàries. 
  • Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat.

El dret de portabilitat està regulat l’article 20 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades (RGPD).

Qui el pot demanar?

El mateix interessat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar?

  • Formulari estandarditzat de sol·licitud per a l'exercici del dret de portabilitat de les dades personals.

Com es pot demanar?

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment o, alternativament per qualsevol altre modalitat prevista a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  • Electrònicament: accediu al formulari de sol·licitud, empleneu-lo d’acord amb les instruccions.
  • Presencialment: ompliu el formulari de sol·licitud, imprimiu-lo i presenteu-lo a les oficines d’assistència en matèria de Registre de BASE-Gestió d’Ingressos.

Formulari de sol·licitud

Quin és el termini per respondre?

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini d'un mes per respondre, tant si les dades estan disponibles com si no. Abans de que finalitzi aquest període, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, on es comunicarà a l'interessat el motiu de la dilació.

Si passat aquest temps no hi ha resposta o no hi esteu d'acord amb el sentit d'aquesta podeu adreçar-vos a s.dpd@base.cat des d'on la persona Delegada de protecció de dades (DPD) us resoldrà les vostres consultes o queixes. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Quin cost té?

És gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, es podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Veure Protecció de dades personals

Tràmits Relacionats