Base On-line

Tràmits

Efectuar al·legacions o presentar un recurs de reposició al procediment d'inspecció o comprovació

Què permet?

El tràmit consisteix a presentar al·legacions a les propostes formulades en el marc dels procediments d’inspecció o comprovació o un recurs de reposició contra la resolució a través de la qual s’acorda la liquidació o s’entén dictada aquesta.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l’expedient contra el qual s’adreça l’acte administratiu o el seu representant legal.

Terminis de presentació

Els terminis de presentació s’indiquen en la respectiva notificació, essent els següents: 

  • En cas d’al·legacions a la proposta de resolució: 15 dies hàbils a comptar des de la seva notificació, durant els quals, a més, podeu consultar l’expedient i/o aportar aquells documents, justificants o qualsevol altra prova que considereu adients a la vostra defensa.
  • En cas del recurs de reposició: Un mes a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord/resolució, o de la data en què s’entengui produïda aquesta.

Canals de tramitació

Podeu presentar les al·legacions o el recurs de reposició, així com la resta de documents que considereu, de manera:

Presencial: a qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: per correu certificat adreçat a BASE-Gestió d’Ingressos, Departament d’Inspecció i Comprovació, carrer Pere Martell, 2, CP 43001, Tarragona.

Telemàtic: a través de la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

D’acord amb l’establert a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, aquest canal és obligatori per tots aquells subjectes obligats a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics.

D’acord amb l’establert a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, aquest canal és obligatori per tots aquells subjectes obligats a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics.

Documentació necessària

Tràmits Relacionats