Base On-line

Tràmits

Sol·licitud d'exercici del dret de supressió de les dades personals

Què permet?

Sol·licitar la supressió total o parcial de dades quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Les dades ja no siguin necessàries en relació a la finalitat per a la que varen ser recollides; 
 • Si el tractament es basa exclusivament en el seu consentiment, per la retirada d'aquest; 
 • S'hi oposi al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics per BASE - Gestió d’Ingressos; 
 • Les dades personals han estat tractades il·lícitament; 
 • Si hi ha una obligació legal de la UE que obligui a aquesta eliminació.

El dret de supressió està regulat pels articles 12 i 17 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades (RGPD).

Tingueu en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

 • Per l'acompliment d'una obligació legal de BASE - Gestió d’Ingressos que requereixi aquest tractament o per a la realització d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics. 
 • Si el tractament és amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadística, sempre que aquesta supressió pogués fer-la impossible o obstaculitzar-la greument.
 • Per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Si hi ha una prohibició legal. 
 • Si hi ha perill per a la defensa de l'estat. 
 • Si cal garantir la seguretat pública. 
 • Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers. 
 • Si hi ha una intervenció policial. 
 • Si cal complir les obligacions tributàries. 
 • Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat. 
 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades. 
 • Si hi ha relació contractual entre el titular de les dades i el responsable del tractament.

Qui el pot demanar?

El mateix afectat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar?

 • Formulari estandarditzat de sol·licitud d'exercici del dret de supressió de les dades personals.

Com es pot demanar?

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment o, alternativament per qualsevol altre modalitat prevista a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 • Electrònicament: accediu al formulari de sol·licitud, empleneu-lo d’acord amb les instruccions.
 • Presencialment: ompliu el formulari de sol·licitud, imprimiu-lo i presenteu-lo a les oficines d’assistència en matèria de Registre de BASE-Gestió d’Ingressos.

Formulari de sol·licitud

Quin és el termini per respondre?

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini d'un mes per respondre, tant si les dades estan disponibles com si no. Abans de que finalitzi aquest període, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, on es comunicarà a l'interessat el motiu de la dilació.

Si passat aquest temps no hi ha resposta o no hi esteu d'acord amb el sentit d'aquesta podeu adreçar-vos a s.dpd@base.cat des d'on la persona Delegada de protecció de dades (DPD) us resoldrà les vostres consultes o queixes. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Quin cost té?

És gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, es podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Veure Protecció de dades personals

Tràmits Relacionats