Base On-line

Tràmits

Contestar requeriments i/o presentar documentació relacionada amb el procediment d'inspecció o comprovació

Què permet?

El tràmit consisteix a contestar el requeriment i presentar aquella documentació sol·licitada en el marc dels procediments d’inspecció o comprovació, així com qualsevol altra que l'obligat consideri adient.

Qui pot acollir-se?

La persona titular de l'expedient contra el qual s'adreça el requeriment o el seu representant legal.

Terminis de presentació

Els terminis de presentació s’indiquen en la respectiva notificació, essent els següents:

  • Excepte que en la notificació s’indiqui un altre termini, aquest serà de 10 dies, a comptar de l’endemà de la seva recepció.

Canals de tramitació

Podeu contestar al requeriment i aportar la documentació sol·licitada, així com la resta de documents que considereu, de manera:

Presencial: a qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: per correu certificat adreçat a BASE-Gestió d’Ingressos, Departament d’Inspecció i Comprovació, carrer Pere Martell, 2, CP 43001, Tarragona.

Telemàtic: a través de la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

D’acord amb l’establert a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, aquest canal és obligatori per tots aquells subjectes obligats a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics.

Documentació necessària

Tràmits Relacionats