Base On-line

Tràmits

Alta del vehicle - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica (IVTM)

Condicions

L’alta d’un vehicle nou s’ha de tramitar davant la Direcció General de Trànsit.

Al mateix temps que es fa aquest tràmit, i amb anterioritat a la matriculació, cal satisfer a BASE l’impost de vehicles de tracció mecànica corresponent al municipi que figuri en el DNI, mitjançant l’autoliquidació corresponent. El tràmit es pot realitzar presencialment a qualsevol de les nostres oficines, mitjançant cita prèvia, o en aquest mateix portal tributari amb el corresponent certificat electrònic.

Consulteu les tarifes aprovades del vostre municipi.

La quota per la qual cal tributar es prorratejarà trimestralment; és a dir, per un vehicle comprat al mes de maig, s’han de liquidar tres trimestres, ja que s’entén que tan sols s’ha extingit un únic trimestre durant aquest any.

Documentació

  • L’original de la fitxa tècnica del vehicle o, si s’ha perdut, una declaració jurada.
  • L’original i una fotocòpia del DNI en vigor del titular o titulars del vehicle.
  • Autoliquidació del vehicle, que es lliurarà previ pagament a BASE.
  • Si es sol•licita mitjançant un representant:

Tràmits Relacionats