Base On-line

Tràmits

Liquidació provisional a compte de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Condicions

Les persones interessades es poden veure obligades a autoliquidar o no l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons el règim de liquidació que l’ajuntament tingui establert en l’ordenança fiscal corresponent.

Quan l’ajuntament tingui establert el règim d’autoliquidació, en les ordenances fiscals ha de constar el termini per presentar l’autoliquidació i ingressar el deute corresponent a aquesta liquidació provisional.

Quan sigui l’Administració qui practiqui la liquidació, se li ha de comunicar a la persona interessada la data a partir de la qual s’iniciarà el període de pagament en voluntària.

Lloc

El tràmit relatiu a la sol·licitud de la llicència es duu a terme a les oficines de l’ajuntament.

Documentació

  • El projecte visat pel col·legi oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
  • La resta de documentació que l’ens local determini per a la tramitació de la llicència.

Tràmits Relacionats