Base On-line

Tràmits

Exempcions fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Exempcions fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI)

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix les exempcions següents:

 • Els béns que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals i que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.
 • Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
 • Els béns de l'Església catòlica, en els termes que preveu l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que estableixen els acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.
 • Els béns de la Creu Roja Espanyola.
 • Els immobles al quals sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, amb la condició de reciprocitat, i els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
 • La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent determinades per reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
 • Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, els establiments d'hoteleria, d’espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal•lacions fabrils.

Exempcions amb sol·licitud prèvia

 • Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament en centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada sigui el subjecte passiu del tribut.
  Documentació:
  • Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
  • Certificat emès per la Gerència Territorial del Cadastre sobre la superfície destinada a l’activitat concertada.
  • Plànols de les instal•lacions, on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.
 • Els béns declarats, de forma expressa i individual, monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret, en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix l'article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol. A més dels inclosos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la Llei 16/1985.
  Aquesta exempció no inclou tots els tipus de béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i dels llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:
  • En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.
  • En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al desplegament i l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
 • La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol•licitud.
  Documentació:
  • Certificat de l’Administració forestal en què s’acrediti l’existència d’una activitat repobladora subjecta al pla tècnic corresponent.
 • Els immobles dels quals siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost de societats. El gaudiment d’aquest benefici està condicionat, en els termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, al compliment de les condicions següents:
  • Comunicar, a l’ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost, l’exercici de l’opció regulada a l’article 14 de la Llei 49/2002.
  • Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la declaració censal corresponent.
   L’aplicació del benefici quedarà condicionada, per a cada període impositiu, al compliment de les condicions i requisits de l’article 3 de la Llei 49/2002.

Exempcions potestatives

L’exempció és potestativa, per als ajuntaments que ho vulguin reconèixer en la seva ordenança fiscal, en els casos següents:

 • Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests béns estiguin directament afectats al compliment dels fins específics d’aquests centres.
  Documentació:
  • Acreditació de la titularitat del bé immoble. 
  • Acreditació de l'afectació del centre per a finalitats sanitàries.

Tràmits Relacionats