Base On-line

Tràmits

Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Les bonificacions poden ser obligatòries o potestatives.

Les obligatòries són les que estan reconegudes en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i són d’obligada aplicació; mentre que les potestatives són les que la Llei atribueix als ajuntament de forma facultativa,  perquè les incorporin, segons el seu criteri, a les ordenances.

Les peticions de reconeixement del dret a gaudir de la bonificació s’han de sol·licitar davant qualsevol oficina de BASE-Gestió d’Ingressos.

Bonificacions obligatòries

 • Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d’un règim de protecció oficial.

  No obstant això, quan s'acredita l'obtenció de la qualificació definitiva amb posterioritat a la meritació del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu bonificat.

  Aquesta bonificació es concedeix a petició de la persona interessada. Es pot aplicar en qualsevol moment abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada de la bonificació i té efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol•liciti.

  Per gaudir d’aquesta bonificació cal aportar, juntament amb la sol•licitud, la documentació següent:
  • Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar en què s'ha construït l'immoble.
  • Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial, expedida per l’òrgan autonòmic competent.
  • Si el sol•licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al qual se sol•licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del dret gravat.
 • S’aplica una bonificació de fins al 90% en la quota íntegra de l'impost, sempre que els interessats ho sol•licitin abans de l'inici de les obres, als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

  El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva. El termini, però, en cap cas, pot excedir de tres períodes impositius.

  Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els requisits següents:
  • El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
  • El sol•licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut. 
  • Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos en l’immobilitzat d'aquestes empreses.
  • La resolució que atorga el benefici i en determina la durada, que en tot cas mai pot ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació finalitzen les obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, per venda de l’immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a l’òrgan encarregat de la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació constitueix infracció tributària d’acord amb la Llei general tributària.

A la sol•licitud, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Document que acrediti la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.
 • Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres, en què consti la data de l’inici de les obres.
 • Document que acrediti l'alta al cens de l'impost sobre activitats econòmiques. 
 • Còpia del rebut de l'impost sobre béns immobles respecte al bé immoble del qual se sol•licita la bonificació.
 • Còpia dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació.
 • Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat, o certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres.
 • Comunicació de les referències cadastrals dels immobles sobre els quals  s’han de realitzar les noves construccions o les obres de rehabilitació integral. Si aquestes obres afecten diverses parcel•les, s’haurà de comunicar la referència cadastral de cadascuna.

Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre el seu estat d’execució i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici.

 • També tenen dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra, els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
 • No pot ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu qui, en la seva sol•licitud, ha d’indicar quin ha de ser el d’aplicació. Si no hi ha indicació expressa, s’aplica la bonificació més beneficiosa per al subjecte passiu.

Bonificacions potestatives

 • En els habitatges de protecció oficial, es pot aplicar una pròrroga a la bonificació de fins al 50% durant els anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial.
 • Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Els criteris de gestió i regulació d’aquesta bonificació s’han de determinar mitjançant ordenança fiscal.
 • Als béns immobles en què s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’impost. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal•lacions per produir calor incloguin col•lectors que disposin de l’homologació corresponent per part de l’administració corresponent.
 • Els béns immobles d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari poden obtenir una bonificació de fins al 95%.

Tràmits Relacionats