Base On-line

Tràmits

Bonificacions i exempcions fiscals - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica (IVTM)

Exempcions per minusvalidesa

 • Els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades de grau igual o superior al 33%, per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport.
 • Els beneficiaris d’aquesta exempció no poden gaudir-la per a més d’un vehicle simultàniament.
 • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, la tara dels quals no superi els 350 kg i no superin una velocitat en pla de 45 km/h. El vehicle ha d’estar projectat i construït especialment (i no només adaptat) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 23 desembre)

Documentació:

 • Una fotocòpia del DNI del titular del vehicle.
 • Una fotocòpia i l’original del permís de circulació.
 • La manifestació signada pel titular del vehicle en què faci constar que no posseeix cap altre vehicle per al qual tingui reconegut el benefici fiscal que es sol•licita i on justifiqui que el vehicle es destina al seu ús exclusiu i especifiqui que el vehicle serà conduït per ell mateix o serà destinat al seu transport.
 • Una fotocòpia i l’original del certificat que acrediti que el grau de discapacitat és igual o superior al 33%, emès per l'òrgan competent

Exempcions per a vehicles agrícoles

 • Els tractors, remolcs, semiremolcs i la maquinària, si disposen de cartilla d’inscripció agrícola al registre oficial de maquinària agrícola de la Secció d’Agricultura del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:

 • El permís de circulació del vehicle.
 • La fitxa tècnica.
 • La cartilla d’inspecció agrícola o el certificat d’inscripció en el registre de maquinària agrícola.

Bonificacions

Les bonificacions s’aproven en les ordenances municipals dels ajuntaments. Cada ajuntament decideix si les incorpora, i en regula la gestió. Poden ser:

 • De fins al 100% sobre la quota per antiguitat del vehicle, tant per a vehicles històrics com per a aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació o, si aquesta es desconeix, a partir de la data de la primera matriculació o la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
 • De fins al 75% sobre la quota per raó del carburant, en funció de les característiques del motor, del combustible consumit i de la seva incidència en el medi ambient.

Documentació:

 • El permís de circulació del vehicle.
 • La fitxa tècnica.

Consulteu:

 • L’ordenança fiscal del vostre municipi.
 • L’oficina gestora de BASE, per conèixer la data límit per sol·licitar la bonificació especial.

Tràmits Relacionats